Public Notice: Identification of ‘Bathing Waters'

Public Notice: Public participation in the identification of ‘bathing waters’ under the Bathing Waters Directive 2006/7 EC of 15th February 2006 and the Bathing Water Quality Regulations SI 79 of 2008

Cavan County Council is inviting public participation in the identification of Bathing Waters under the Bathing Waters Directive and the Bathing Water Quality Regulations 2008 (SI No 79 of 2008).

The Directive requires that water quality at all identified bathing waters meets stringent microbiological standards in order to protect the health of people who choose to bathe there. City and county councils are required under the 2008 Regulations to identify bathing waters on an annual basis.

This consultation process provides the public with an opportunity to:

  • Comment on existing identified bathing waters with a view to continuation of classification.
  • Comment on other bathing waters not currently identified but which may be considered for classification.
  • Comments are invited from interested parties.

This should be done through your local city council or county council in whose area the bathing water is located. Contact information for Cavan County Council can be found here:

Water Safety Development Officer,
Cavan County Council,
Farnham Centre,
Farnham Street,
Cavan Town,
H12C9K1
Email: wsdo@cavancoco.ie

Please contact your local city or county council for information on the criteria to be used. Closing date for submissions to your City Council or County Council is 26/9/2024.

Fógra Poiblí: Rannpháirtíocht an phobail chun ‘uiscí snámha’ a aithint de bhun an Treoir um Uiscí Snámha 2006/7 Ce den 15 Feabhra 2006 agus na Rialacháin Maidir le Cáilíocht Uisce Snámha Ir 79 de 2008

Tá gach Comhairle Contae an Chabháin ag tabhairt cuireadh don phobal páirt a ghlacadh in aithint Uiscí Snámha faoin Treoir um Uiscí Snámha agus na Rialacháin maidir le Cáilíocht Uisce Snámha 2008 (IR Uimh 79 de 2008).

Éilítear faoin Treoir go mbainfidh cáilíocht an uisce amach caighdeáin dhiana mhicribhitheolaíochta ag gach uisce snámha aitheanta d’fhonn sláinte na ndaoine a roghnaíonn snámh iontu a chosaint. Éilítear ar chomhairlí cathrach agus contae uiscí snámha a aithint ar bhonn bliantúil faoi Rialacháin 2008.

Tugann an próiseas comhairliúcháin deis don phobal:

  • Tuairim a thabhairt maidir leis na huiscí snámha atá aitheanta faoi láthair féachaint le leanúint leis an rangú.
  • Tuairim a thabhairt maidir le huiscí snámha eile nach bhfuil aitheanta faoi láthair a bhféadfaí breithniú a dhéanamh orthu le haghaidh rangaithe.
  • Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara a dtuairimí a thabhairt.

Ba cheart é seo a dhéanamh trí Comhairle Contae an Chabháin a bhfuil na huiscí snámha suite ina limistéar. Is féidir teacht ar eolas teagmhála do Chomhairle Contae an Chabháin anseo:

Oifigeach Forbartha Sábháilteachta Uisce,
Comhairle Contae an Chabháin,
Ionad Fhearnáin,
Sráid Fhearnáin,
Baile an Chabháin,
H12C9K1
Ríomhphost: wsdo@cavancoco.ie

Déan teagmháil le Comhairle Contae an Chabháin chun eolas a fháil faoi na critéir atá le húsáid. Is é an 26/9/2024 an sprioc chun aighneachtaí a chur faoi bhráid Comhairle Contae an Chabháin.