Cavan County Council is delighted to publish a Climate Action Plan for the period 2024-2029. In accordance with this plan, Cavan County Council will be a climate resilient and low carbon organisation that inspires, leads, and supports ambitious action to achieve a climate neutral local economy

Climate Action Plan 2024-2029

In adherence to governmental directives and legal obligations, the elected members of Cavan County Council formally adopted the Cavan Local Authority Climate Action Plan 2024-2029 during their February 2024 session.

Cavan County Council aims to transform into a resilient, low-carbon entity, igniting, guiding, and enabling ambitious and equitable climate initiatives across the region.

For years, Local Authorities have been actively combatting climate change across all sectors, playing a crucial role in both mitigating and adapting to its impacts. This commitment is underscored by the Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Act, 2021, mandating each Local Authority to craft a tailored Climate Action Plan (CAP) outlining measures for reducing greenhouse gas emissions by 51% before 2030. These plans align with Ireland's binding climate targets to slash emissions by the same margin by 2030.

The Cavan Local Authority Climate Action Plan delineates Cavan County Council's pledge to bolster climate resilience, enhance energy efficiency, and diminish greenhouse gas emissions within its jurisdiction, encompassing assets, services, and infrastructure. Furthermore, the Council assumes a broader role, inspiring, leading, and facilitating other sectors to pursue their own climate objectives.

In adherence to governmental directives and legal obligations, the elected members of Cavan County Council formally adopted the Cavan Local Authority Climate Action Plan 2024-2029 during their February 2024 session.

Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2024-2029

Ag cloí le treoracha agus oibleagáidí dlíthiúla rialtais, ghlac comhaltaí tofa Chomhairle Contae an Chabháin go foirmiúil Plean Gníomhaíochta Aeráide Údarás Áitiúil an Chabháin 2024-2029 le linn an tseisiúin a bhí acu i mí Feabhra 2024.

Tá sé mar aidhm ag Comhairle Contae an Chabháin eintiteas ísealcharbóin athléimneach a dhéanamh de, a adhaint, a threorú, agus tionscnaimh aeráide uaillmhianacha agus chothroma a chumasú ar fud an réigiúin.

Le blianta beaga anuas, tá údaráis áitiúla ag dul i ngleic go gníomhach leis an athrú aeráide ar fud na n-earnálacha uile, agus tá ról ríthábhachtach acu maidir le tionchair an athraithe aeráide a mhaolú agus dul in oiriúint dó. Leagtar béim ar an ngealltanas seo leis an Acht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021, lena dtugtar sainordú do gach Údarás Áitiúil Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide (CBT) saincheaptha a chur ar bun ina leagtar amach bearta chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 51 % roimh 2030. Tá na pleananna sin ag teacht le spriocanna aeráide ceangailteacha na hÉireann chun astaíochtaí a laghdú faoin gcorrlach céanna faoi 2030.

Leagtar amach i bPlean Gníomhaíochta Aeráide Údarás Áitiúil an Chabháin gealltanas Chomhairle Contae an Chabháin cur le hathléimneacht aeráide, éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú laistigh dá dlínse, lena gcuimsítear sócmhainní, seirbhísí agus bonneagar. Ina theannta sin, glacann an Chomhairle ról níos leithne, spreagadh, ceannaireacht agus éascú earnálacha eile chun a gcuspóirí aeráide féin a shaothrú.

Ag cloí le treoracha agus oibleagáidí dlíthiúla rialtais, ghlac comhaltaí tofa Chomhairle Contae an Chabháin go foirmiúil Plean Gníomhaíochta Aeráide Údarás Áitiúil an Chabháin 2024-2029 le linn an tseisiúin a bhí acu i mí Feabhra 2024. 

Local Authority Climate Action Plan 2024-2029 SEA Determination

The following documentation pertains to the Strategic Environmental Assessment (SEA) undertaken for the Local Authority Climate Action Plan 2024-2029. The principal aim of this SEA was to identify, assess, and mitigate potential significant environmental effects linked with the Plan, while also incorporating environmental factors into the Plan's development, adoption, and implementation stages.

Local Authority Climate Action Plan Appropriate Assessment Documentation

The following documentation pertains to the Appropriate Assessment (AA) conducted for the Local Authority Climate Action Plan 2024 – 2029. The objective of this AA was to identify, evaluate, and mitigate potential significant adverse effects on designated European sites.

Chief Executive’s Report

Pursuant to Section 16 of the Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Act 2021, notification of the preparation of the Cavan’s Local Authority Draft Climate Action Plan 2024-2029 was issued on October 26th, 2023. Feedback or comments regarding the Draft Plan and associated Environmental Reports (Strategic Environmental Assessment and Appropriate Assessment) were solicited from October 26th 2023, to December 8th 2023, inclusively.

In line with the stipulations of the Climate (Amendment) Act 2021, this Chief Executive’s Report provides a summary and comprehensive overview of the Public Consultation process concerning the Draft Climate Action Plan.

Supporting Documentation

In order to ensure evidence-based climate action planning, the following reports were commissioned by Cavan County Council: